Legal Notices
Copyrights Policy

Odvolání

VšECHNY MATERIÁLY OBSAžENÉ NA TěCHTO STRÁNKÁCH JSOU CHRÁNěNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JSOU MAJETKEM SPOLEčNOSTI EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. NEBO JEJICH VLASTNÍKů.

"EUROPE ONLINE" A DALšÍ JMÉNA, ZNAKY, NADPISY, LOGA A GRAFIKA PATřÍ MEZI OBCHODNÍ ZNAčKY SPOLEčNOSTI EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. NEBO JEJICH VLASTNÍKů.

REPRODUKCE, REPUBLIKACE, NAHRÁVÁNÍ, PřEMÍSTěNÍ, KOPÍROVÁNÍ, MODIFIKACE, DISTRIBUCE NEBO VEřEJNÉ UVEDENÍ čI ZOBRAZENÍ TěCHTO MATERIÁLů NENÍ MOžNÉ BEZ SOUHLASU SPOLEčNOSTI EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. A JE PřÍSNě TRESTÁNO.

PROHLÍžENÍ A STAHOVÁNÍ MATERIÁLů NA NAšICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO OSOBNÍ, NEKOMERčNÍ, ÚčELY JE POVOLENO.


Soukromá práva


Osobní data uživatelů a zvláště pak data týkající se plateb jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně soukromí. Ve výjimečných případech mohou být data poskytnuta třetím stranám z důvodu zákaznické podpory nebo platby zboží. Jinak se Europe Online zavazuje, že nezveřejní informace o zákazníkovi třetím stranám bez jeho předchozího souhlasu.

V případě nutnosti, jsme nuceni, v souladu se zákonem, zpřístupnit informace vládním agenturám. Tyto požadavky jsou regulovány dle platného zákona.

Informace o zákaznících a jejich chování týkající se společnosti Europe Online mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem průzkumu trhu nebo provedené platby. Pokud dá zákazník souhlas a použije nebo zakoupí produkty třetích stran přes Europe Online, ta těmto třetím stranám poskytne informace o uživateli, jeho jméno, adresu, elektronickou adresu, telefon nebo faxové číslo a také uživatelské jméno.